Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Cannabi Bio (pośrednictwa sprzedaży) 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższy regulamin wyznacza zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.
  2. Przed przystąpieniem do zakupu, należy zapoznać się̨ z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

 2.1.Akceptację postanowień Regulaminu;

 2.2.Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

 2.3.Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Pośrednik nie je stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę̨ pośrednictwa w zakupie towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie zamówienia do dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

 

 1. DEFINICJE

Sprzedawca – podmiot, który sprzedaje towar i posiada siedzibę w kraju trzecim.

Pośrednik – Cannabi Bio Natalia Rynkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-504) przy ul. Marco Polo 19/5, NIP 8961431366, REGON 383688643 

Konto – osobiste konto w systemie elektronicznym sklepu, sprawowane i zarządzane przez Pośrednika,

Klient – konsument, na rzecz którego, Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są̨ wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Rejestracja – postępowanie dające sposobność zgromadzenia danych o Kliencie oraz ustalenie hasła do Konta klienta,

Usługa pośrednictwa – usługa, którą świadczy Pośrednik na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późna. zm.),

 

 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE
 1. Klient ma możliwość dokonać rejestracji.
 2. Rejestracji wykonywana jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient dokonuje rejestracji po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz tworzy hasło do swojego konta sklepu.
 4. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.
 5. Żeby móc się zalogować do konta wymagane jest podanie przez Klienta loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Żeby uprościć Klientowi postępowanie reklamacyjne Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Klient może dokonać złożenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail pod adresem: [email protected] lub tradycyjną formą listowną na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Klient jest obowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany przez Pośrednika, po uprzedniej wiadomości e-mail.
 2. Klient ma możliwość zgłoszenia Pośrednikowi nieprawidłowości związanych z działalnością sklepu internetowego na adres e-mail: [email protected]
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące płatności powinny zostać zgłoszone podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi lub innemu podmiotowi za pośrednictwem, którego przekazywane są środki pieniężne.
 4. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę̨ wystąpienia nieprawidłowości.
 7. Pośrednik zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 1. OBOWIĄZKI STRON

Pośrednik zobowiązuje się w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od sprzedawców, Pośrednik zobowiązuje się przejąć na siebie niektóre z obowiązków, powstałych z przepisów prawa polskiego, obowiązujących sprzedawców towarów:

 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w ramach prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 2. zobowiązuje się dokonać postępowania reklamacyjnego dotyczące towaru,
 3. odpowiada tytułem rękojmi za wady towaru,
 4. odpowiada za dostarczenie zamówionych produktów w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
 5. zobowiązuje się do przyjmowania zwroty towarów, na pr.

 

 

 1. OBSZAR USŁUGI POŚREDNICTWA

W zakresie świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa, Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz dokonuje opłat związanych ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

 1. W zakresie usługi pośrednictwa Pośrednik nie uiszcza opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 2. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 3. Klient dokonując zamówienia oświadcza, iż udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do uiszczania opłat w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działań wyłącznie w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

 1. USŁUGA POŚREDNICTWA
 1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa w związku konkretnym towarem lub poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną sklepu panbakteria.pl

Po rozpoczęciu usługi pośrednictwa Pośrednik wysyła Klientowi:

 1. niniejszy Regulamin utrwalony na trwałym nośniku,
 2. informację, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, żeby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, niezbędne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
 3. pouczenie, iż Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Pośrednik informuje Klienta o końcowej cenie świadczenia razem z wszystkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika
 5. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa przez stronę internetową Pośrednika Klient informuje Pośrednika w formularzu o następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 6. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 7. Pośrednik zobowiązuje się Klientowi potwierdzić zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w niedalekim czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 8. Pośrednik zobowiązuje się uruchomić usługę pośrednictwa, jak najszybciej po otrzymaniu od Klienta płatności za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonania usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 9. Za wykonanie usługi pośrednictwa rozumiemy złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

 

 1. DOSTAWA TOWARU:
 1. Pośrednika nie odpowiada za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres dostawy produktu.
  2. Zamówiona przesyłka zostaje dostarczona na adres podany przez Klienta w momencie składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
  3. W wyjątkowych sytuacjach czas dostawy zamówionego towaru może wydłużyć się, o czym Klient jest informowany przez Pośrednika za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  4. Pośrednik zobowiązuje się, że dostawa zamówionej przesyłki zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca wysyła towar z Polski. Klient jest importerem. 
 3. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż do 7 dni roboczych od daty wysłania paczki.

 

 1. PŁATNOŚĆ:
 1. Na prośbę Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług zobowiązuje się wystawić fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
  2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
  3. Płatność może zostać dokonana według wyboru Klienta BLIKIEM lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.
  4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego Pośrednika podane są w walucie PLN złotych polskich.
 2. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia)
 3. Produkty w cenie 0,00 zł wynikają z błędu technicznego i Pośrednik odmawia realizacji zamówień na te produkty.

 

 1. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
 1. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru Klient ma możliwość złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 2. Razem ze złożeniem oświadczenia o zwrocie produktów: Klient
  zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wysłał oświadczenie o zwrocie. Towar musi być dostarczony na adres wskazany przez Pośrednika. Pośrednik nie zwraca kosztów odesłania paczki;
  Pośrednik ponosi obowiązek, najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, aby zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu zakupu produktów Klient może złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać w załączniku nr 2 do regulaminu. Pośrednik dopuszcza ewentualność złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
  Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późna. zm.) dane są przetwarzane.
 2. Klient, dając w posiadanie Pośrednikowi swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w związku ze świadczeniem usługi.
 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego powinny być przez Klienta aktualizowane.
 4. Klient ma możliwość zgodzić się na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W momencie wyrażenia takiej zgody Pośrednik ma prawo do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu ze strony internetowe sklepuj Pośrednik wymaga włączenia obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych z pliki „cookie”. Wyłączenie plików „cookie” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej sklepu Pośrednika.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin udostępniony jest na stronie sklepu internetowego.
 2. Komunikacja między Klientem a Pośrednikiem będzie odbywała się postaci elektronicznej na adres e-mail [email protected] i wskazany przez klienta adres e-mail przy zamówieniu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2020 roku.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory związane z Umową pośrednictwa sprzedaży zostaną rozstrzygnięte przez właściwe polskie organy. 

 

 

Copyright 2019 © Pan Bakteria